VDs kommentar bokslut 2021-2022

Image

TORS, 1 SEPTEMBER 2022 15:00 CET.

Tillväxtplanen i fokus men med fortsatta utmaningar i leveransledet

Bolagets förlängda räkenskapsår avslutades 31 mars 2022 (15 månader). Finansiellt överträffades målen i bolagets tillväxtagenda för året. Nettoomsättningen uppgick till 2,8 msek (0,6 msek) mot budgeterade 2,0 msek. EBITDA är i enlighet med budget och landar på -24 371 msek (-16 335 msek) mot budgeterade -24 757 msek. Senaste vinterns utrullning av produkter har gått enligt plan och bolaget nådde den budgeterade volymen 4 000 system.

Under räkenskapsåret 2022/2023 är försäljningsmålet 17 000 system med en omsättning på 14-15 msek. Vi har under de första månaderna på det nya året en fördubblad orderingång mot samma period föregående år. Utöver volymökningar i redan befintliga projekt är det även nya projekt som genererar försäljning vilket är mycket positiva nyheter! Vi ser med tillförsikt på de kommande månaderna och vi arbetar fortsatt med att attrahera nya projekt och kunder inom olika segment. Den ökade efterfrågan ställer högre krav på vår marknads- och leveransorganisation. Vi har därför under våren förstärkt vår marknadsavdelning och under sommaren inlett rekrytering av en Sales manager till kontoret i Göteborg. Vi kommer också stärka organisationen ytterligare inom operations.

Den fortsatta oron på världsmarknaden påverkar bolaget negativt inom elektronik och textil med materialbrist och leveransstörningar. Detta har medfört extra arbete med att hitta alternativ för inköp och leveranser och har även krävt en högre kapitalbindning, bland annat i förskott till leverantörer. Tack vare bryggfinansieringen i början av 2022 har vi kunnat fortsätta utan avbrott.

Bolagets planerade investeringar i produktionsverktyg har också fortsatt under sista kvartalet enligt plan och beräknas ge positiv effekt på produktionskostnaden inför kommande vintersäsong.

Hela organisationen gör ett imponerande arbete med att produktionssätta och kvalitetssäkra hela kedjan från utveckling och implementering till leverans till kund. Vårt arbete med att etablera HEAT READY som en premiumfunktion pågår enligt plan och alla arbetar fokuserat mot målet.

Den 1 juni flyttade Inuheat till nyrenoverade lokaler i Västra Frölunda som ett led att effektivisera verksamheten. Vi har nu bättre anpassade lokaler för vår verksamhet med vårt textillabb i samma lokaler som kontor och elektroniklabb. Flytten innebär en kostnadsbesparing på ca 450 tkr årligen.

Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan mot framförallt dollarn (men även euro) har medfört att Tobias, vår VD, i juli 2022 fattat beslut att avveckla den amerikanska verksamheten och istället anställa motsvarande kompetens på kontoret i Göteborg. Besparingen är sådan att den även ger utrymme för de övriga nyanställningar Inuheat behöver göra för den fortsatta tillväxten, utan att den totala kostnadsmassan ökar.

Arbetet med att uppdatera bolagets finansieringsplan pågår. Enligt den tidigare planen uppstår ett behov under inledningen av 2023 för att säkerställa produktion och leverans inför vintersäsongen 2023/2024 och en första bedömning är att det behovet kvarstår. Vi ber att få återkomma med mer information kring detta.

Årsstämman kommer hållas i bolagets nya lokaler (möjlighet till deltagande via Teams finns) den 28 september kl 13.00. Kallelse går att läsa på bolagets sida www.inuheatgroup.se. Varmt välkomna!

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.