Information från styrelsen inför stämma den 20 mars 2024

Image

Tis 20 Februari  2024 11:30 CET.

Styrelsen för Inuheat Group AB (publ) har idag den 20 februari 2024 kallat till extra bolagsstämma (se separat kallelse) och vill lämna följande kompletterande information till våra aktieägare.

Bakgrund och sammanfattning

På årsstämman den 29 september 2023 presenterade styrelsen bolagets situation efter den genomförda emissionen där flera av Bolagets större aktieägare avstod att delta. Stämman gav styrelsen i uppdrag att i första hand utreda förutsättningarna för en försäljning av Bolaget eller dess verksamhet och som andra alternativ utreda en kontrollerad avveckling av Bolaget. Styrelsen har utrett förutsättningarna i enlighet med uppdraget och föreslår, i samråd med Bolagets större aktieägare, däribland största ägaren Ejendals Ventures AB (EVAB) (22,19%), att stämman fattar beslut om nyemission i form av företrädesemission för befintliga ägare. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen och omfattar även en minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Det innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 0,40 kr/aktie till 0,20 kr/aktie före emissionen beslutas. För fullständiga villkor, se kallelse till extra bolagsstämma.

Avsiktsförklaring

Företrädesemissionen föreslås uppgå till 10 MSEK. Större ägare har lämnat avsiktsförklaring att teckna motsvarande 70% (7MSEK). För största ägaren EVAB innebär det att brygglånet från 2023 uppgående till ca 3,1 MSEK omvandlas till aktier i kvittningsemission och resterande medel tillförs Bolaget i form av likvida medel. Resterande belopp (3 MSEK) avser likvida medel. I det fall 70% teckningsgrad inte uppnås avbryts emissionen och likvid återbetalas.

Kapitalbehov

I finansieringsplanen 2021 presenterades Bolagets kapitalbehov fram till 2025, vilket uppgick till 65–70 MSEK. Anskaffningen planerades ske i två omgångar med lika delar i början 2022 och början av 2023. Av dessa har Bolaget erhållit ca 38 MSEK 2022 och 2,5 MSEK under 2023. Därutöver har Bolaget erhållit brygglån om ca 3 MSEK. Den nu föreslagna emissionen kommer ta Bolaget till hösten 2024, då ytterligare en kapitalanskaffning planeras för att säkerställa drift och leveransförmåga inför 2025. Bolaget förväntas fortsatt nå positivt kassaflöde 2025 och därefter fortsätta växa och generera vinst. Tillväxtplanen har hittills följts och levererats på av Bolaget och är fortsatt fullt nåbar under förutsättning att ägarna stödjer Bolagets finansieringsplan. Syftet med den nu föreslagna nyemissionen är att säkerställa Bolagets drift och fortsatta tillväxt mot lönsamhet.

Emissionslikviden skall användas till Bolagets behov av rörelsekapital:

- Fortsatt och accelererad kommersialisering genom försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

- Produktion av elektronik för leverans hösten 2024

- Övrigt rörelsekapital (löner och omkostnader)

 

Vid frågor vänligen kontakta styrelseordförande

Johan Thiel, 073-399 67 75.

Styrelsen i Inuheat Group AB (publ)Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.