Inbjudan emission Inuheat juli 2023

Image

MÅN, 19 JUNI 2023 11:00 CET.

Styrelsen för Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat”) har idag den 19 juni 2023, beslutat kalla till extra bolagsstämma den 17 juli 2023, kl 10.00 i Bolagets lokaler (alt via Teams), för beslut gällande förslag till företrädesemission om högst 18 000 000 aktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget drygt 10 MSEK. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att trygga bolagets fortlevnad och ge utrymme för den sedan tidigare planerade kapitalanskaffning som skall ske under hösten 2023. Kapitalanskaffningen är i linje med tillväxtagendan och avsedd för marknadsetablering (marknadsföring och rörelsekapital för tillväxt). Bolaget kommer fortsatt arbeta för en ny notering av Bolagets aktie, tidpunkten beror på omvärldshändelser och marknadsvillkor. 

Länk till kallelse:

https://inuheatgroup.se/Inbjudan-emission-Inuheat-utan-kallelse.pdf

Välkomna!

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.